Dreaming of a white Christmas

De redaksje fan Reduzum.com winsket jim in noflike krystdagen.
Dit jier in griene kryst. Wolle jim genietsje fan in winters Reduzum, besjoch dan dizze sfearympresje makke troch Yvonne Bleijinga.