Yn Memoriam

1 novimber 2013 ferstoar Minke Galama-Zeinstra nei in skoft fan slim syk wezen.
Omrop Fryslân stjoerd snein om 11.00 yn it radioprogramma Buro de Vries in memoriam fan frou Galama út.