Teaterlessen op’e boppeseal

Liket toanielspyljen dy altiten al wat? Jou dy dan op foar de teaterlessen fan ROTO. Fanôf woansdei 29 jannewaris nimt Ymkje Bouma dy yn 6 lessen mei yn de wrâld fan it toaniel. Se leart dy de elimentaire regels fan it toaniel. It ynlibje yn in rol en alles wat dêr by komt te sjen.
Foar mear ynformaasje kinne je kontakt op nimme mei Ymkje