Help foar spultsjekommisje

Alle jierren regelt en organisearret de spultsjekommisje fan de TDS in leuke aktiviteit op de sneontemiddei mei de merke. Troch de ynput fan √Ľnder oare dizze minsken binne de bernespultsjes altiden tige slagge.
De kommisje is op syk nei fersterking. Liket dit jim wat as wolle jim noch wat ynformaasje, nim dan kontakt op mei master Evert .