Wurkgroepen oerlis

No’t Reduzum by Ljouwert heart, is in goed draaiend Doarpsbelang tige wichtich. Tongersdei hat Doarpsbelang har jierliks oerlis mei de wurkgroepen. Saken as besittings, kamera tafersjoch en hoe moatte we fierder no’t we by Ljouwert hearre binne in pear besprekpunten.
Mar ek sille de wurkgroepen en it bestjoer in taljochting jaan op de plannen, dy’t foar harren yn it Masterplan steane.