Jirpels op jierdei

As je de tekst op it boerd leauwe meie, hawwe hawwe de âlders fan Hedzer nei 30 jier de de moed opjûn.
Bliuwt de fraach at der in keukenprinses is dy’t harren soan út de puree helje wol.