Koeke aksje fûgelwacht

Tongersdei 27 en freed de 28ste febrewaris komt de Fûgelwacht Reduzum-Friens-Idaerd by jo del mei lekkere koeken fan bakker Teije de Boer út Wergea.