Us mûne wurdt 20

Hoewol de doarpsmûne it noch goed docht, sjocht de Mûnestifting dochs út nei in nije mûne.
Dizze nije mûne soe yn in nij op te rjochtsjen enerzjykoöperaasje foar alle doarpsbewenners foardiel op smite moatte.
Mar ek de sinnepanielen en in eigen fergêstingsynstallaasje soene hjir stroom oan leverje kinne.