In skouderklopke

It iene kin net sûnder it oare.
It is moai dat der minsken binne, dy’t op hokker wize dan ek, aksjes ten gunste fan in oar stypje. Mei-elkoar de skouders der ûnder.
Dêrom, in skouderklopke foar jimme.