Ielfiskje mei Ale

By de gedachte oan in rikke ieltsje rint by guon minsken it wetter al yn de mûle.
Reitse Spanninga stapte by Ale de Jager yn de boat om te sjen hoe’t de iel fongen wurdt. Yn it programma Bynt fan Omrop Fryslân kinne we ek noch sjen hoe’t se tegearre de iel ambachtlik rikje.