Lid in Orde van Oranje-Nassau

Op slinkse wize binne fannemoarn in trije tal doarpsgenoaten nei Ljouwert ta lokke. Hjir krigen se út hannen fan boargemaster Crone in keninklike ûnderskieding.
Kees Hylkema fan Friens en Janke Kooistra en Binne Sjonger út Reduzum binne no Lid in de Orde van de Oranje-Nassau.