Pieter

De beam wreidet Ășt
Alwer in lytse sprĂșt
Jeuj, Suze hat in broerke krigen!