Mei fiif bier en ien wite wyn oer de streek

Justerj├╗n organisearre Praat mar Frysk yn Kafee De Welp de Fryske Kroechkwis. Der wiene fragen oer muzyk, lokaal nijs, Frysk diktee, skiednis en wat al net mear.
De fette winst gong nei it team ‘Fiif bier en ien wite wyn’.