In bankje en betinkpeal foar de urnemuorre

De urnemuorre is no klear, mar wat mist is in moaie bank en in betinkpeal. Doarpsbelang is op syk nei minsken dy’t hjir in ├╗ntwerp foar meitsje wolle.
Hawwe jim in leuk idee, kom der mei foar it ljocht. It doel is om it ├╗ntwerp troch in skoalle meitsje te litten.