Loom rage

It is in grutte rage ûnder de skoalbern. It ‘knopen’ fan lytse elastiekjes. Jonges en famkes binne der yn skoalle mar ek dêr búten drok mei. Earmbandsjes, slangen, ringen, sleutelhangers. De moaiste dingen wurde der fan makke.
En as it matriaal op is hat Gelske Roorda fan De Vingerhoed lokkich noch wol wat op foarried.