Keatswedstriden

Sneon 5 july is der om 10.00 de Coos Kuindersma bedrijfskleding KNKB skoaljonges/ famkes keatspartij.
Snein 6 july kinne leden mei dwaan oan Handelsonderneming Sjoerd de Boer ledepartij. Opjaan foar dizze partij foar freed 4 july 19.00 oere bij Sjouke till. 602468 of Wilco till. 602848.