Ite yn it fernijde lokaal

Woansdeitemiddei wie it ytgroepke wat as earste wer gebrûk makke fan it ‘nije’ lokaal. It lokaal is noch net hielendal klear mar dat wie dizze middei gjin probleem. It sjocht der al kreas út en it iten smakke tige goed!!
It lokaal is ferfe, der is nije flierbedekking en meubilair kommen, mei moaie lampen en gerdinen.