Hamsterje foar de winter

Om it kommende winter lekker waarm te ha, wurdt der troch bewenners fan it Suderom no al switten.
De fakânsjewurkers hawwe it drok mei hout sjouwen en stapelje.