Wegenwacht rêdt fakânsje fan kampinggasten

Op fakânsje nei de kamping en dan net fjirder komme om’t de auto stikken is. Dan is it goed dat der help is fan die leave froulju fan de wegenwacht. Sa wie elkenien moai optiid foar it matinee.
Mar ek waard der goed sjoen as elk skjin genoch wie. De douchebrigade hat dêrom alle kampinggasten fannemoarn mei it matinee mar ris goed behimmele.