Deuren naar de Vrijheid

Tegearre mei twat├╗zen oare basisskoallelearlingen hawwe bern fan groep 7&8 meidien oan in keunstwurk Deuren naar de Vrijheid. Dit is yn it ramt fan ’70 jier frij’.
De doarren binne op op 4 en 5 maai te bew├╗nderjen op it Wilhelminaplein yn Ljouwert.