Stikkene wetterlieding troch swier ferkear

Al in pear wiken sitte der wiete plakken op’e Ayttawei. Troch it grutte swiere ferkear is in wetterlieding ├╗nder de dyk stikken rekke. Gemeente Ljouwert hat al aksje ├╗ndernaam nei dit probleem. Mar it wetter bliuwt streamen.
It wachtsjen is op wetterbedriuw Vitens dy’t ferantwurdlik is foar reparaasje oan de wetterlieding.