Gespot

Tefreden besjocht Fetse Jaarsma syn wurk oan it hokje by de folkstunen op ‘e dwinger. Hy is hjir dwaande mei it oanbringen fan nij foechwurk. Foarich jier hawwe de timmermannen der al in nij dak opsetten.
No yn de maitiid waard it dan tiid foar de restauraasje en foegen fan de muorren. As dat klear is kin it hokje wer in skoft mei