Activiteiten foar doarpsagenda

Hat jimme feriening in aktiviteit op de planning, jou de datums dan sa gau as mooglik troch oan de redaksjes fan Linepraat en doarpssite.
Oare ferienings kinne dêr profyt by ha. Sa sitte we inoar ek net yn it farwetter mei aktiviteiten.