Ut fytsen

Sit der alwer genoch lucht yn de bannen?
Ek dit jier wolle sille de Vrouwen van Nu der mei de fyts op út. Op de earste moandei fan’e moanne, starte se altyd om 13.00 oere by it kafee. Alle kearen besykje se wer in oare rûte út. De ôfstannen binne op sa’n middei ûngefear 35 oant 45 kilometer en se stekke fansels ûnderweis ek efkes oan.
Opjaan yn’t foar is net nedich, elts dy’t graach fytse mei, is wolkom!!!!