De earste tekken is klear

Op de ynfomiddei fan de Vrouwen van Nu yn de Greidhof dy in oantal froulju mei oan it lanlike ‘Haak aan’ projekt. Doel fan dit projekt is om yn 2018 de grutste haakte tekken fan de wrâld te hawwe.
Nei oanlieding hjirfan is der in Haak Inn op start, mei as resultaat dat der no troch jong en âld haakt wurd foar dit projekt. Mei inoar as gewoan thús. De earste tekken is in feit.