Giest mei! nei Jorwert!?

Bas van Gelder hat dûmny west yn Jorwert krekt yn de oarlochsjierren ‘40-’45. Hoewol it liket dat der yn Jorwert earst net folle fan de Dútske besetting te fernimmen is yn ferliking mei Leiden, dêr’t hy weikomt, ûntkomt ek Jorwert net oan de oarloch.
Nei oanlieding fan syn boek ‘Nachtboek van een kerkuil’ hat J&MTeaterwurk in nije toanielfoarstelling makke.
Giest mei ‘Skûlje yn Jorwert’?
(Giet altiten troch)