Kening Ledenpartij

Op woansdei 27 april is de jierlikse keningspartij
De jeugd set om 9.30 ├╗tein en senioren om 13.00
Opjaan foar snein 24 april 19.00 oere bij Janna Bokma till.06-12091039 of bokmajanna@gmail.com
Sponsors fan dizze keatspartij binne Broekstra Onderhoud-en Timmerbedrijf
Bernedeiferbliuw Bernewrâld/ It Sutelplak