Kening Ledenpartij

Op woansdei 27 april is de jierlikse keningspartij
De jeugd set om 9.30 ûtein en senioren om 13.00
Opjaan foar snein 24 april 19.00 oere bij Janna Bokma till.06-12091039 of bokmajanna@gmail.com
Sponsors fan dizze keatspartij binne Broekstra Onderhoud-en Timmerbedrijf
Bernedeiferbliuw Bernewrâld/ It Sutelplak