4 maaie betinking

Foarige wike ha bern fan groep 7 en 8 mei master Arnold it monumint by de tsjerke skjin makke.
Jûn om acht oere fynt hjir de betinking fan WOII plak.