Gespot!

Wa’t nachts fisket moat oerdei de netten droegje.
Ale de Jager is ielfisker fan berop en wurket yn it midden fan Fryslân, tusken Grou en Drachten. As hy de fûken leech helle hat, gean se mei nei hûs. Hjir wurde se te plak hongen om te droegjen.