Opheljen rommelmerk

Op moandei 13 juny, jûns fanôf 19.00 oere, komme de ophellers by jo lâns om jo spul foar de rommelmerk op te heljen. It soe moai wêze, as it droech is, dat it al by de dyk stiet.
Fierders hat de kommisje noch grut ferlet fan minsken, dy’t op sneon 18 juny helpe wolle by de ferkeap. Wolle jo ús helpe, graach trochjaan oan Geeske Smorenburg of skilje 602164