Slagge!!

Hjoed krije de eksamenkandidaten fan it foarset ├╗nderwiis berjocht at se slagge binne as net.
Bisto ek slagge , en stiest noch net by ├║s op’e list?
Jou it dan troch oan redactie@reduzum.com