KNKB famkes

Snein 3 juli is der keatsen op it sportfjild.
KNKB famkes A klasse d.e.l. poule en B klasse d.e.l. en herkansing. Yn de B Klasse dogge Albertine Brinksma en Anne-Baukje Bloem mei. Oanfang 10.00 oere.
Sponsor: Anema salaris & advies.