Ut swaai party

Noch in pear dagen en dan begjint foar in soad minsken de fakânsje.
Mar foar dat elk ôfreizget nei hokker fakânsje oard (as thús bliuwt) dan ek, is der noch in gesellige Ut Swaai party. Kommende sneon is der fanôf 17.00 oere fan alles te dwaan oan de âlde haven. Alles ûnder it genot fan in hapke en drankje en fansels mei live muzyk!