Firtuele bistjes fange

Hawwe jimme se ek al sjoen? De Pokémons?
De jongerein fermakket harren op ’t heden aardich mei in spesjale App op de snoadfoon. By de tsjerke is in Gym dêr’t de Pokémons aktivere wurde kinne en je mei oaren it spultsje spylje kinne. Troch it doarp rinnende komme se dan ferskate Pokémons tsjin die je mei ballen gooie fange kinne.
Gean mei yn de firtuele wrâld fan Pokémon Go.