Gesellichheid oan de Haven

Mei tank oan de aktiviteitenkommisje en de Sakeklub wie der juster ien en al gesellichheid oan de Haven. De Ășt swaai party luts in soad folk. Dat genietsje koe fan wetterspul foar de jeugd, in grut springkessen, lekker iten en drinken en dat alles mei muzyk fan Sipke de Boer (en gast sjongeres).