Swimwaar

Wat is it moai fakânsjewaar. Lekker boartsje, swimme as luieren oan it strân. Op it strântsje oan it Swin en yn de Haven is it al tige drok mei bern.
Tinke jimme der wol om dat alles wat jimme mei nei’t strân nimme ek wer mei nei hûs nimme. We moatte it mei syn allen al wat kreas hâlde