Foar in prikje, fan it prikboerd

Binne jimme op syk nei koopjes. Of hawwe jim sels noch oertallich guod. Sjoch dan ris op it prikboerd .
Skelter, boekekasten, segeltsjes en wat al net mear. Der sit grif wat foar jim by!