Freule

Woandei 10 augustus fanôf 9.00 oere set yn Wommels de belangrykste keatspartij foar jonges fan 14 oant 16 jier ûtein.
Oan dizze grutte keatspartij dogge foar Keatsferiening Jan Reitsma de folgjende jonges mei: Bouke Andries Boersma, Markus Heeringa, Hessel de Ree ûnder lieding fan harren koach Ane Anema.
In soad sukses tawinske woandei, set ‘m op!