Witte jim it noch?

In modeshow betsjutte yn april 2002 it ein fan twa dagen eksposysje fan troujurken yn de tsjerken fan Reduzum, Friens en Idaerd.
Yn in âld kranteknipsel út de Mid Frieslander kamen we dizze foto, mei tank oan Pier v.d. Heide, tsjin.
Werkenne jim de minsken dy’t op dizze foto stean?? Mail it nei de redaksje