De flach yn top

Jûn om 18.00 giet de merke fan start. Fjouwer dagen mei syn allen feest fiere. Fansels soe it dan wol hiel feestelik wêze as elk de kommende dagen de flagge úthinget.
De merkekommisje is der klear foar. Lit de kabouterkes dit wykein mar it wurk dwaan.