Leesgroep LOL

Sa as jim allegearre witte, start de Vrouwen van NU mei in nije ynteressegroep, de lêzgroep. De earste froulju ha harren al opjûn, mar der kinne noch wol in pear by.
De earste (yntroduksje) gearkomste sil wêze op moandei 24 oktober om 8 oere yn it Lokaal. Op dizze jûn sil der mei elkoar ôfspraken makke wurden oer it programma. Belangstellenden binne dizze jûn fan herte wolkom.