Flessepost fan Sint!

Doe’t de famylje Wieling sneon yn har nije boat efkes te farren soe, seach soan Menne in flesse yn de haven driuwen. Spannend fansels, om’t der ek in briefke yn siet. It wie in berjocht fan sinteklaas.
De finer fan de flessepost moast de brief by juf Janet bringe.
De yntocht is sneon om 10.30 yn de PrinsentĂșn.