Murphy’s quiz

De aktiviteitekommisje organisearret sneon 19 novimber j√Ľns 8 oere op ‘e boppeseal fan it kaffee de Murphy’s quiz.
Yn ferskate fragen rondes sille in tweintich tal teams it tsjin mekoar opnimme. Benijd wa it winne sil? Jim sjogge it nijs meikoarten op de site.