Bende van ellende wint Murphy’s Quiz

IQ fragen, nútsjes priuwe, luchtsjes rûke, flaggen, sportfragen en wat al net mear. Sels meneer Chung, yn hiert by de tillevyzje firma Mol, fleure de jûn op mei syn sjongerij. Tweintich team fan diverske pluimage diene juster mei oan de murphy’s quiz.
It team, de Bende van Ellende, wie de grutte winner fan dizze quizjûn.