Nijjiersfjoerwurk

Op âldjiersnacht komt der wer in grut fjoerwurk yn’e prinsentún. Dit begjint om 00.40 oere, en elts is wolkom om dit te besjen. It fjoerwurk wurdt oanbean troch ûnder oare de aktiviteitenkommisje en de Sakeclub
It wie ferline jier in grut súkses, dêrom bart it dit jier wer.