Stipers(donateurs) meitsje Roto

Roto kin net sûnder stipers. De tonielferiening is dan alle minsken tankber dat se harren elts jier wer stipje wolle.  Mei it jild wolle se útfierings meitsje en stipe jaan oan toanielspilers, regisseurs, lûd- en ljocht en alles wat mei toaniel te meitsjen hat. Jimme kinne stiper wurde fan Roto foar mar € 7,-. Hjirmei hawwe jimme fry tagong foar de útfiering op 10, 11 en 12 febrewaris. Nije wike komme se wer by de doarren del om it jild op te heljen. It soe moai wêze at it gepast betelle wurde kin.