It kin noch net….

‘De iisdikte is noch te min om kloften minsken op it iis te litten’ seit iismaster Jelle Roorda. Fannemoarn hat er de iisdikte metten. Spitich, mar it iis moat noch wol pear sintimeters groeie foar dat minsken hjir ride kinne.