Libjend Apart Tegearre

Justerjûn brocht tonielferiening ‘De Vriendenkring’ út Idaerd  it geweldige stik Libjend Apart Tegearre’ foar it fuotljocht. Nei ôfrin wie it noch lang gesellich mei muzyk fan Hayfever. Foar de foarstelling fan kommende tiisdei binne der noch kaarten te krijen. Ek dan is der nei ôfrin muzyk.