Tresoar giet on Tour!

Binne jim al klear foar kulturele haadstêd 2018? Op tongersdei 9 maart  krije de Vrouwen van Nu in stoomkursus “Klear foar KH2018” fan Theo Kuipers en Wieke de Haan fan Tresoar.  In protte fan de gasten dy’t nei Fryslân komme, wolle de rike Fryske skiednis fan stêd en plattelân opsnuve.  Binne de bewenners fan Fryslân derop taret om dy minsken te ûntfangen?Hoe stiet mei de kennis fan de Friezen oer de skiednis en kultuer fan Fryslân?
De jûn is  yn it lokaal begjint om 19.45 oere.