Op it stimburo

De opkomst wie juster grut.  Mei in opkomst fan 86% fan de stimgerjochtenden, binne der meielkoar 864 minsken yn dit kiesdistrikt  dy’t in stim útbrocht hawwe foar de Twadde Keamer-ferkiezings.
De opkomst leit seis prosint heger as yn 2013.

Groep 8 seach ek efkes om’e hoeke fan’  e doar. Se krigen op it stimburo útlis oer de ferkiezings.